Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Členové školské rady

zástupci rodičů : Ing. Šárka Mlezivová, Jaroslav Špráchal

zástupci zastupitelstva : Ing. Radek Jásenský, MUDr. Michal Kovalský

zástupci ped. pracovníků : Mgr. Alena Jirková, Mgr. Renata Válková

 

Jednací řád školské rady při Základní škole a mateřské škole,Všestary:

zřízené dne 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva obce Všestary ze dne 24. 11. 2005

 Čl. 1
 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.
 Čl. 2
 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.
 Čl. 3
 Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.
 Čl. 4
 Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.
 Čl. 5
 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 O schválení těchto dokumentů  rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná tyto dokumenty  do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 V ostatních případech (uvedených v § 168 odst. 1 písm. a), e), f) a g) školského zákona) se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje člen školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel. Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.
Čl. 6
 Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.
 Čl. 7
 Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou .
 Čl. 8
 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006
Ve Všestarech dne 10. ledna 2006
 

 

Zápisy z jednání školské rady:

Rok 2017

1. jednání – duben 2017

Rok 2016

1. jednání – květen 2016

2. jednání – srpen 2016

3. jednání – říjen 2016

Rok 2015

1. jednání – květen 2015

2. jednání – listopad 2015

Rok 2014

1. jednání – červen

2. jednání – listopad

Rok 2013

1. jednání – říjen

Rok 2012

1. jednání – červen

2. jednání – říjen

Rok 2011

1. jednání – březen

2. jednání – říjen

Rok 2010

1. jednání – duben

2. jednání – říjen

Rok 2009

1. jednání – leden

2. jednání – únor

3. jednání – září

 

 1. jednání  2. jednání   3. jednání
 4. jednání    5. jednání  6. jednání
 7. jednání  8. jednání  9. jednání

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

Všestary 57

495 458 158

hospodarka@zsvsestary.cz


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2018 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 509094
Měsíc: 1933
Den: 72